De andere kant van de Financial Action Task Force (FATF)

Artikel door Erik Boerrigter - directeur Partin, over de Wet ter voorkoming witwassen en financieren

"De Financial Action Task Force (FATF) heeft aanbevelingen ontwikkeld, die worden erkend als internationale norm voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme en proliferatie.

Nederland heeft deze aanbevelingen onderschreven en wordt door het FATF gemonitord of Nederlandse instellingen voldoende doen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Dat op zich is een goede zaak. Helaas heeft het ook een keerzijde. "

Erik Boerrigter, directeur Partin

Wet ter voorkoming witwassen en financieren

Via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt de informatiepositie ten behoeve van opsporing en vervolging versterkt, maar ook die van de meldingsplichtige instellingen. De Wwft kent een risico-georiënteerde benadering.

Dit houdt in dat instellingen zelf een inschatting maken van de risico's die bepaalde cliënten of producten met zich meebrengen en schept de mogelijkheid hun inspanningen aan te passen op deze risico's. Het niet naleven kan grote gevolgen hebben voor de instellingen. Instellingen zijn dus erg voorzichtig. Ook dat is goed, maar goede doelen merken daarvan de consequenties. Vooral stichtingen die internationaal actief zijn.

Risico inschatten

Instellingen zoals banken, verzekeraars, payment providers en notarissen moeten dus vooraf het risico inschatten of bedrijven, verenigingen en stichtingen mogelijk bij activiteiten die onder de wet vallen betrokken kunnen zijn. Helaas worden er niet altijd mogelijkheden geschapen om hun inzet aan te passen op de risico’s.

En zo kan het gebeuren dat diensten geweigerd worden: bankrekeningen worden opgezegd, transacties geblokkeerd of crowdfunding onmogelijk gemaakt.

Grey and black list

Dit komt vooral door het bestaan van een zogenaamde grey and black list met risicolanden die tot een risico behoren. Op de blacklist staan bijvoorbeeld Noord-Korea en Iran, op de greylist: Bahama’s, Botswana, Cambodia, Ghana, IJsland, Mongolië, Panama, Pakistan, Trinidad & Tobago, Yemen, Zimbabwe.

Als het goede doel actief is in een van deze landen zou extra gecontroleerd moeten worden, maar daar wordt niet altijd de tijd voor genomen. Met als gevolg het opschorten of stopzetten van diensten. Partin, de brancheorganisatie voor particuliere initiatieven actief in internationale samenwerking, ontving hierover al vele meldingen.

In gesprek gaan

Het vervelende is dat een stichting er weinig tegen in kan brengen. Partin raadt haar leden aan in gesprek te gaan met de desbetreffende instantie en aan te geven zeker niet met witwaspraktijken bezig te zijn. Ook werkt Partin met een aantal partners aan mogelijke oplossingen.

Herkenbaar?! Loop je ook tegen dit soort problemen op?! Laat het Partin weten: secretariaat@partin.nl

Partin is de branchevereniging voor het particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking.

Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief een stem bij discussies over internationale samenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban: ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking.

Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren.